1. Προοίμιο

Οποιαδήποτε παραγγελία προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης. Οι παρόντες όροι δεν μπορούν να τροποποιηθούν από αντίθετους όρους που τυχόν αναγράφονται στο έντυπο παραγγελίας του Αγοραστή, ή στους γενικούς όρους αγοράς του Αγοραστή, ή, γενικά, στα εμπορικά έγγραφα του Αγοραστή, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία διατυπώνονται, παρά μόνον με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Aliaxis Greece, η οποία ισχύει μόνον για τη συγκεκριμένη παραγγελία.

1. Preamble

Any order requires and entails the unconditional acceptance of the present general conditions of sale. These terms may not be modified by any contrary terms that may appear on the Βuyer's order form, or in the Βuyer's general purchase conditions, or, in general, in the Βuyer's commercial documents, regardless of the date on which such contrary terms are formulated, except with the prior written consent of Aliaxis Greece which applies only to the specific order.

2. Παραγγελίες

Κάθε παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή εκτέλεσή της. Κάθε παραγγελία δεσμεύει την Aliaxis Greece, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή, από την ημερομηνία αποδοχής της, η οποία ισχύει και αποδεικνύεται μόνον με σχετικό έγγραφο της Αliaxis Greece. Καμία παραγγελία δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί, εν όλω ή εν μέρει, από τον Αγοραστή μετά την πάροδο 24 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας από τη Aliaxis Greece, εκτός εάν η Aliaxis Greece εγγράφως συναινεί στην ακύρωση ή τροποποίηση της παραγγελίας.

2. Orders.

Each order must include all the necessary information for its proper execution. Each order binds Aliaxis Greece, provided that it will be accepted, from the date of its acceptance, which is valid and can be proved only by a relevant document of Aliaxis Greece. No order may be modified or cancelled, in whole or in part, by the Buyer after 24 hours have elapsed since the order was received by Aliaxis Greece, unless Aliaxis Greece consents in writing to the cancellation or modification of the order.

3. Παραδόσεις

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά: (i) η παράδοση των προϊόντων εντός των ορίων του νομού Αττικής πραγματοποιείται στο σημείο που υποδεικνύει ο Αγοραστής και τα σχετικά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν την Aliaxis Greece, (ii) η παράδοση των προϊόντων εκτός των ορίων του νομού Αττικής πραγματοποιείται σε μεταφορέα που υποδεικνύει ο Αγοραστής και τα έξοδα μεταφοράς στην εγκατάσταση του Αγοραστή βαρύνουν τον Αγοραστή. Η Aliaxis Greece διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τμηματικές παραδόσεις, καθώς και την αντίστοιχη μερική τιμολόγηση, χωρίς κανένα δικαίωμα ακύρωσης ή αποζημίωσης για τον Αγοραστή. Η Aliaxis Greece θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει τον χρόνο παράδοσης που έχει οριστεί για κάθε παραγγελία. Ωστόσο, ο χρόνος παράδοσης συμφωνείται ενδεικτικώς και τυχόν υπέρβασή αυτού δεν δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία, ποινή, αξίωση αποζημίωσης ή ακύρωση της παραγγελίας. Επιπλέον, ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την έγκαιρη παραλαβή όλων των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται από τον Αγοραστή προς την Aliaxis Greece. Κατά την παράδοση, ο Αγοραστής ελέγχει τη φύση, την κατάσταση, την ποσότητα και γενικότερα τη συμμόρφωση των παραδοθέντων προϊόντων με το περιεχόμενο της σχετικής παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επιφύλαξη ή διαφωνία σχετικά με τη συμφωνία των παραδοθέντων προϊόντων με την παραγγελία πρέπει κατά την παραλαβή των προϊόντων να αναφέρεται από τον Αγοραστή ρητώς και λεπτομερώς στο δελτίο αποστολής και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Αliaxis   το αργότερο εντός τριών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Ο Αγοραστής πρέπει να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία/ εξήγηση σχετικά με τη μη συμμόρφωση των προϊόντων και να λάβει όλα τα μέτρα ώστε η Aliaxis Greece να δύναται να την διαπιστώσει/ επιβεβαιώσει .           Επιστροφές προϊόντων μπορεί να γίνουν δεκτές μόνον κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης της Aliaxis Greece την οποία η Aliaxis Greece μπορεί να αρνηθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της. Επιστροφές προϊόντων δεν επιτρέποντα μετά την πάροδο 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. Προϊόντα που αφορούν ειδικές παραγγελίες και θεωρούνται ειδικά τεμάχια και η Aliaxis Greece δεν τα κρατάει σε στοκ δεν  επιτρέπεται να επιστραφούν.

3. Deliveries  

Unless otherwise agreed: (i) the delivery of the products within the boundaries of the prefecture of Attica takes place at the point indicated by the Buyer and the relevant transport costs are borne by Aliaxis Greece, (ii) the delivery of the products outside the boundaries of the prefecture of Attica is carried out to a carrier indicated by the Βuyer and the transport costs to the Buyer's facility are borne by the Βuyer.  

Aliaxis Greece reserves the right to make partial deliveries, as well as the corresponding partial invoicing, without any right of cancellation or compensation for the Buyer. Aliaxis Greece will make every reasonable effort to comply with the delivery time set for each order. However, the delivery time is agreed indicatively and so any excess of it may not cause any damage, penalty, claim for compensation or cancellation of the order. In addition, the delivery time depends on the timely receipt of all information to be provided by the Buyer to Aliaxis Greece. Upon delivery, the Βuyer checks the nature, condition, quantity and generally the compliance of the delivered products with the content of the relevant order. In any case, any reservation or disagreement regarding the conformity of the delivered products with the order must be stated by the Buyer explicitly and in detail on the delivery note upon receipt of the products and notified in writing to Aliaxis no later than three days from the receipt of the order. The Buyer must provide any information/ explanation regarding the non-compliance of the products and take all measures so that Aliaxis Greece can ascertain/confirm such non-compliance. Return of  products may be accepted only with the prior consent of Aliaxis Greece which Aliaxis Greece may refuse at its sole discretion. No returns will be permitted  after 30 (thirty) days from the date of issue of the relevant invoice. Products related to special orders that are considered special pieces and Aliaxis Greece does not keep them in stock, they may not be returned.

4 Τιμολόγηση – Πληρωμή

Η Aliaxis Greece παρακρατεί την κυριότητα των προϊόντων που παραδίδονται μέχρι να γίνει η πλήρης εξόφληση του σχετικού τιμολογίου. Ως κάτοχος των προϊόντων, ο Αγοραστής αναλαμβάνει τη φύλαξη, τους κινδύνους και την ευθύνη για αυτά, με δικά του έξοδα. Τα προϊόντα τιμολογούνται με την τιμή που ισχύει την ημερομηνία της παραγγελίας τους. Η Aliaxis Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις τιμές των προϊόντων και ιδίως να προσαρμόσει την τιμή των προϊόντων εάν οι παράγοντες κόστους που (συν)καθορίζουν την τιμή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τιμών αγοράς των προϊόντων, των πρώτων υλών, της μεταφοράς, των εξόδων προσωπικού, της ασφάλισης, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των φόρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων) αυξηθούν  Σε περίπτωση που η ημερομηνία παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων παραταθεί, κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, πέραν του αρχικώς συμφωνηθέντος χρόνου, η Aliaxis Greece διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει την τιμή των προϊόντων, εφόσον, μέχρι την κατά παράταση συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων, αυξηθούν οι προαναφερόμενοι παράγοντες κόστους που (συν)καθορίζουν την τιμή των προϊόντων. Ο Αγοραστής πρέπει να ζητά πάντα επιβεβαίωση των εκπτώσεων που αναγράφονται στο εκπτωσιολόγιό του. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης είναι απαραίτητη η αναγραφή της επωνυμίας και του ΑΦΜ. του Αγοραστή. Σε περίπτωση καθυστερημένης εξόφλησης τιμολογίου, η Aliaxis Greece μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση όλων των παραγγελιών του Αγοραστή που είναι σε εξέλιξη. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν καταβάλει το ποσό του σχετικού τιμολογίου εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, εν όλω ή εν μέρει, καθίσταται υπερήμερος χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω όχληση. Αν ο Αγοραστής καταστεί υπερήμερος κατά τα ανωτέρω, τότε η Aliaxis Greece θα δικαιούται τους νόμιμους τόκους επί του οφειλόμενου ποσού του τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Aliaxis Greece ρητώς επιφυλάσσεται να ασκήσει και τα λοιπά δικαιώματα της και ιδίως να επιδιώξει αποζημίωση κάθε περαιτέρω ζημίας την οποία υπέστη λόγω της υπερημερίας του Αγοραστή.

4 Invoicing – Payment

Aliaxis Greece retains ownership of the products delivered until the relevant invoice is paid in full. As the holder of the products, the Buyer assumes safekeeping, risks and responsibility for them, at his own expense. Products are priced at the price valid on the date of their order. Aliaxis Greece reserves the right to change prices of the products at any time and especially to adjust the price of the products if the cost factors that (co)determine the price (including, but not limited to, purchase prices of the products, raw materials, transportation, personnel costs, insurance, exchange rates, taxes and other financial charges) increase. . In the event that the delivery date of the ordered products is extended, at the request of the Buyer, beyond the initially agreed time, Aliaxis Greece reserves the right to adjust the price of the products, if, by the extended agreed date of delivery of the products, the aforementioned cost factors that (co)determine the price of the products increase.  The Buyer must always request confirmation of the discounts listed on his/her discount slip. In case of payment by bank deposit, it is necessary to indicate Buyer’s name and VAT number. In case of late payment of an invoice, Aliaxis Greece may suspend the execution of all orders of the Buyer that are in progress. In the event that the Buyer fails to pay the amount of the relevant invoice within the agreed time limit, in whole or in part, Buyer shall be in default without any further notice being required. If Buyer becomes in default as above, then Aliaxis Greece will be entitled to statutory interest on the outstanding invoice, including VAT. Aliaxis Greece expressly reserves the right to exercise its other rights and in particular to seek compensation for any further damage suffered as a result of the Buyer's default.

5 Εγγύηση

Η Aliaxis Greece εγγυάται ότι για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημέρα της πώλησης όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστή ως προς τα υλικά και την κατασκευή των προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται ρητά στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων ή στην επιστροφή του ανάλογου τιμήματος, κατά την διακριτική ευχέρεια της Aliaxis Greece. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα, εργαλεία και εξοπλισμό στερέωσης. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αξιώσεις (i) σχετικές με ζημίες έμμεσες ή επακόλουθες, αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή ποινικές ρήτρες, (ii) σχετικές με το κόστος εργασίας, αποσυναρμολόγησης και επανεγκατάστασης προϊόντων (iii) σχετικές με διαφυγόντα κέρδη και αποθετικές ζημίες μεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η αδυναμία χρήσης των προϊόντων, η μη σύναψη ή μη εκτέλεση άλλης σύμβασης, τυχόν συναφή έξοδα, το κόστος διακοπής εργασιών και οι εν γένει συνέπειες καθυστερήσεων κ.λπ. Οποιαδήποτε αξίωση στηρίζεται στην παρούσα εγγύηση πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην Aliaxis Greece (i) πριν από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και (ii) το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη διαπίστωση του ελαττώματος. Στο σχετικό αίτημα πρέπει να αναφέρεται ο σειριακός αριθμός του εγγυημένου προϊόντος. Το εγγυημένο προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην Aliaxis Greece χωρίς καθυστέρηση προς έλεγχο, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως. Η χρήση του ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να διακοπεί αμέσως μόλις γίνει αντιληπτό το επικαλούμενο ελάττωμα. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (i) για ζημιές που προκαλούνται από την εγκατάσταση ή τη χρήση των προϊόντων με άλλα προϊόντα που δεν ανήκουν στην ίδια σειρά ή δεν είναι συμβατά με τα εγγυημένα προϊόντα, (ii) για αμέσως προφανή ή αμέσως ορατά ελαττώματα τα οποία ο Aγοραστής υποχρεούται να θέσει υπόψη της Aliaxis Greece, εγγράφως, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, (iii) για ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση των προϊόντων, σε αποθήκευση σε  εξωτερικό χώρο ή σε παρατεταμένη αποθήκευση, για ελαττώματα που οφείλονται σε μεταφορά, σε κακό χειρισμό, σε κραδασμό, σε σφάλμα εγκατάστασης, σε ακατάλληλη συντήρηση ή/και χρήση, σε μη φυσιολογικές μηχανικές, περιβαλλοντικές ή εργασιακές συνθήκες ή σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Aγοραστή, του τελικού χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου, (iv) για προϊόντα που δεν έχουν εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή ή /και της Aliaxis Greece ή κατά παράβαση της ορθής πρακτικής, (v) για προϊόντα που έχουν αποσυναρμολογηθεί, επισκευαστεί ή τροποποιηθεί, (vi) για ελαττώματα που σχετίζονται με φθορά και αποχρωματισμό, (vii) για ελαττώματα που προκαλούνται από γεγονότα ανωτέρας βίας. Η εγγύηση αυτή δεν αποκλείει τυχόν ισχύουσες νόμιμες εγγυήσεις και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων.

5 Warranty

To the exclusion of any other warranty or liability, Aliaxis Greece warrants that for a period of one year from the day of sale all products comply with the manufacturer's applicable specifications regarding the materials and workmanship of the products. This warranty is expressly limited to the replacement of defective products or the refund of the appropriate price, at the discretion of Aliaxis Greece. This warranty does not cover consumables, tools and fixing equipment. This warranty does not cover claims (i) relating to indirect or consequential damages, non-pecuniary damages or penalties, (ii) related to labor, dismantling and resettlement of products costs, (iii) related to lost profits and consequential damages, including but not limited to the inability to use the products, the non-conclusion or non-performance of another contract, any associated costs, costs of business interruption and the general consequences of delays, etc. Any claim based on this warranty must be notified in writing to Aliaxis Greece (i) prior to the expiration of the warranty period and (ii) no later than 30 calendar days after the defect is found. In the relevant request the serial number of the guaranteed product must be indicated. The guaranteed product must be returned to Aliaxis Greece without delay for inspection, unless otherwise agreed in writing. The use of the defective product must be discontinued as soon as the alleged defect becomes apparent. This warranty does not apply: (i) for damages caused by the installation or use of the products with other products that do not belong to the same series or are not compatible with the guaranteed products, (ii) for immediately obvious or immediately visible defects which the Buyer is obliged to bring to the attention of Aliaxis Greece in writing within 3 days from the date of delivery,  (iii) for defects due to improper use of the products, outdoor storage or prolonged storage, for defects due to transportation, poor handling, vibration, installation error, improper maintenance and/or use, abnormal mechanical, environmental or working conditions or any act or omission of the Buyer, end user or any third party;  (iv) for products that have not been installed, used or maintained in accordance with the technical specifications and instructions of the manufacturer and/or Aliaxis Greece or in violation of good practice, (v) for products that have been disassembled, repaired or modified, (vi) for defects related to wear and discoloration, (vii) for defects caused by force majeure events. This guarantee does not exclude any applicable legal guarantees and in no way affects the exercise of the relevant rights.

6. Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση η Aliaxis Greece δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, απώλεια κέρδους, ή/και παραγγελίας, ή /και πελάτη, βλάβη στην εικόνα και στην φήμη της επωνυμίας ή της επιχειρηματικής και επαγγελματικής πίστης του Aγοραστή, ζημία λόγω καθυστέρησης. Η ευθύνη της Aliaxis Greece περιορίζεται στην τιμολογηθείσα αξία των προϊόντων, μη συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ.   Η ρήτρα αυτή δεν αποκλείει την ευθύνη που βασίζεται σε διατάξεις  αναγκαστικού δικαίου ή την άσκηση των συναφών δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τυχόν τυπογραφικά λάθη δεν δημιουργούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την Aliaxis Greece.

6. Liability

In no event shall Aliaxis Greece be liable for any direct or consequential damages, loss of profit, and/or order, and/or customer, damage to the image and reputation of the Buyer's brand or business and professional loyalty, damage due to delay. Aliaxis Greece's liability is limited to the invoiced value of the products, excluding VAT. This clause does not exclude liability based on mandatory provisions or the exercise of the related rights of consumers. Αny misprints do not create any obligation for Aliaxis Greece.

7. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή περιστάσεων πέρα από τον έλεγχο της Aliaxis Greece, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση : (i) καταστροφής που επηρεάζει το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων και των μέσων παραγωγής, ή αποθήκευσης, ή εμπορίας της Aliaxis Greece ή των εταιρειών του ομίλου Aliaxis ή άλλων προμηθευτών και συνεργατών της Aliaxis Greece, (ii) δημόσιων ταραχών, πολέμων, απεργιών, ταραχών, κυβερνητικών ενεργειών, επιδημιών, (iii) αποκλεισμού μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας, διακοπής της παροχής ενέργειας, (iv) ελλείψεων στα μέσα παραγωγής, ελλείψεων ή καθυστερήσεων των προμηθευτών ή των συνεργατών της Aliaxis Greece, παρεμπόδισης και/ή διακοπής των προμηθειών ή/και των παραδόσεων της Aliaxis Greece ή των προμηθευτών αυτής, των παρόχων υπηρεσιών, των μεταφορέων και/ή των υπεργολάβων της Aliaxis Greece  οι οποίες εμποδίζουν την Aliaxis Greece να παραδώσει τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παραγγελίας, η Aliaxis Greece απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει από την εν όλω ή εν μέρει μη εκτέλεση της παραγγελίας. Εάν, ως αποτέλεσμα γεγονότος ανωτέρας βίας, η εκτέλεση της παραγγελίας καταστεί αδύνατη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθένα από τα μέρη έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με απλή γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος  και χωρίς οποιοδήποτε μέρος να δικαιούται αποζημίωσης.

7. Force majeure

In case of force majeure or circumstances beyond the control of Aliaxis Greece, such as indicatively and not restrictively, in the event of: (i) a disaster affecting all or part of the facilities and means of production, or storage, or marketing of Aliaxis Greec,e or the companies of Aliaxis group of companies, or other suppliers and partners of Aliaxis Greece, (ii) public riots, wars, strikes, riots, government actions, epidemics, (iii) blocking means of transport and communication, interruption of energy supply, (iv) shortages in the means of production, shortages or delays of Aliaxis Greece's suppliers or partners, obstruction and/or interruption of supplies and/or deliveries of Aliaxis Greece or its suppliers, service providers, carriers and/or subcontractors which prevent Aliaxis Greece from delivering the products that are the subject of an order, Aliaxis Greece is relieved of its obligations and does not bear any responsibility for any damage that may result from the total or partial non-execution of the order. If as a result of a force majeure event, the execution of the order becomes impossible within a reasonable time, each of the parties has the right to withdraw from the sales contract by simple written notice to the other party and without either party being entitled to compensation.

8. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Aγοραστής αναγνωρίζει πως η Aliaxis Greece και ο όμιλος εταιρειών Aliaxis έχει την αποκλειστική κυριότητα ή/ και το δικαίωμα εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε αξιώσεων επί αυτών και επιπλέον οποιωνδήποτε μελλοντικών τέτοιων πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα αυτά και μεταξύ άλλων δεσμεύεται ότι δεν θα τροποποιήσει ή αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά στα δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Aliaxis Greece ή/και των εταιρειών του ομίλου Aliaxis ή/και τυχόν τρίτου μέρους στα προϊόντα ή/ και στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και ότι δεν θα μεταπωλήσει τα προϊόντα με άλλη επωνυμία ή σήμα. 

8. Intellectual Property

The Buyer acknowledges that Aliaxis Greece and the Aliaxis Group of Companies have the exclusive ownership and/or right to exploit all intellectual and industrial property rights associated with the products (including but not limited to any claims thereon and in addition to any future such copyrights. The Buyer undertakes to respect these rights and, among other things, undertakes not to modify or remove any reference to the intellectual and/or industrial property rights of Aliaxis Greece and/or the Aliaxis Group of Companies and/or any third party in the products and/or accompanying documents, as well as not to resell the products under another name or trademark.

9. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στη Aliaxis Greece από τον Aγοραστή υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση και την εκτέλεση των παραγγελιών και των συναφών συμβάσεων πώλησης  και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς από την Aliaxis Greece και τους επιχειρηματικούς εταίρους της που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση, την παράδοση και την πληρωμή των παραγγελιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο, αποδεικνύοντας την ταυτότητά του, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν και τηρούνται στις βάσεις δεδομένων της Aliaxis Greece κατόπιν έγγραφου αιτήματος που απευθύνεται στη Aliaxis Greece και αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου στην έδρα της εταιρείας.

9. Personal data

Personal data transmitted to Aliaxis Greece by the Buyer is processed for the purpose of managing and executing orders and related sales contracts and may be used for these purposes by Aliaxis Greece and its business partners responsible for the execution, delivery and payment of orders. Any natural person, by proving his/her identity, may exercise his/her right of access, correction and/or deletion of the personal data concerning him/her kept in the databases of Aliaxis Greece upon written request addressed to Aliaxis Greece by mail and sent to the company's registered office.

10 Συμμόρφωση 

Ο Αγοραστής δεσμεύεται ότι δεν θα (άμεσα ή έμμεσα) πουλήσει, μεταβιβάσει, μεταφορτώσει  ή άλλως διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προϊόντα (i) σε άτομα ή / και οντότητες που αποτελούν στόχο οικονομικών κυρώσεων και/ή (ii) με γνώση ή λόγο να πιστεύει ότι ο αγοραστής ή/και ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα για οποιαδήποτε απαγορευμένη τελική χρήση (όπως σε σχέση με πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα ή πυραύλους, οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική τελική χρήση σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο όπλων ή ως μέρη για στρατιωτικά είδη). Επιπλέον, ο Αγοραστής συμφωνεί να παρέχει στην Εταιρεία κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς περί ελέγχου εξαγωγών ή / και κυρώσεων.

10 Compliance 

The Buyer undertakes that it will not (directly or indirectly) sell, transfer, trans-ship or otherwise dispose in any way of the products (i) to individuals and/or entities targeted by financial or economic sanctions; and/or (ii) with knowledge or reason to believe that the buyer and/or end user may use the products for any prohibited end-use (such as in relation with nuclear, chemical or biological weapons or missiles, any other military end-use in a country subject to an arms embargo or as parts for military items). In addition, the Buyer agrees to provide the Company with any information necessary to comply with export control and/or sanctions laws and regulations.

11. Δέσμευση των μερών

Η Aliaxis Greece δεσμεύεται σε μια υπεύθυνη προσέγγιση στην οποία πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι πελάτες, οι διανομείς, οι προμηθευτές ή άλλοι ενδιαφερόμενοι. Τα μέρη θα επιδείξουν διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές, και θα σέβονται τους νόμους και τους κανονισμούς για τη διαφθορά και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα μέρη θα προάγουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα σε κοινωνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζομένων, με σεβασμό στο εργατικό δίκαιο. Τέλος, τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουν αποτελεσματικά το ίχνος άνθρακα που προκαλούν, να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση, να αγοράσουν, να χρησιμοποιήσουν πόρους με υπευθυνότητα, να διαχειριστούν καλύτερα τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να ευαισθητοποιήσουν τους διαχειριστές, τα μέλη και τους εργαζόμενους τους προς αυτή την κατεύθυνση.

11. Commitment of the parties

Aliaxis Greece is committed to a responsible approach that all customers, distributors, suppliers or other stakeholders must comply with. The parties shall demonstrate transparency in commercial transactions, and shall respect laws and regulations on corruption and personal data processing. The parties shall promote diversity and equality at a social level, ensuring the health and safety of all workers, while respecting labour law. Finally, the Parties shall make every effort to effectively reduce the carbon footprint they cause, promote reuse, purchase, use resources responsibly, better manage waste in accordance with applicable regulations and raise awareness among their managers, members and employees to this end.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σε σχέση με την εγκυρότητα, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και των παραγγελιών που διέπονται από αυτούς ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Applicable law and jurisdiction 

These terms are subject to Greek Law. Any dispute arising in relation to the validity, interpretation and enforcement of these terms and the orders regulated by them shall be subject to the exclusive jurisdiction of the competent Courts of Athens.