Έκκεντρος σύνδεσμος WC με φλάντζα

Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο