Γωνία μεγάλης ακτίνας 87°30'

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
note: Available on request for minimum order
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο