Λεκάνη συλλογής φρεατίων

Χρήση ως καλάθι συλλογής για φρεάτιο
Material: Polypropylene. Installation: the trap bell should be placed into the bottomless catch pit on the specially provided site stops.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage ral hMm h1Mm diameter lMm dimMm
E274404 - 7035 300 75 160 350 400x400
E273304 - 7035 210 58 125 251 300x300