Λεκάνη συλλογής φρεατίων χωρίς πάτο

Χρήση ως καλάθι συλλογής για φρεάτιο χωρίς πάτο
Material: Polypropylene. Installation: the trap bell should be placed into the bottomless catch pit on the specially provided site stops.
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο