Σιφώνι επιθεώρησης με κουτί

note: Technical gasket and inlet, dual-purpose outlet, watertight gasket, piercing tool, inspection cap
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο