Σύνδεσμος WC ø90 με φλάντζα

Long socket
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο