Ταφ 87°30' D/S

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από PVC-U για εφαρμογές χωρίς πίεση και για εφαρμογές υπόγειας αποχέτευσης λυμάτων. Ο κωδικός εφαρμογής είναι "U" ή "UD" .
Fixed Ring
Επιστροφή Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός προϊόντος tooltipImage dnMm dn1Mm S (mm) s1Mm product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.z3Mm l1Mm l2Mm l3Mm alpha dGasketMm
0341142 - 110 110 3,2 3.2 55 69 69 60 50 50 87° 30' Bloccata
034115E - 110 110 3,2 3,2 55 69 69 60 50 50 87° 30' Standard
0811242 - 125 125 3,2 3.2 66 70 78 62 62 62 87° 30' Bloccata
081125E - 125 125 3,2 3,2 66 70 78 62 62 62 87° 30' Standard
0811642 - 160 160 4,0 - 76 98 98 88 74 74 87° 30' Bloccata
081165E - 160 160 4,0 - 76 98 98 88 74 74 87° 30' Standard
0812042 - 200 200 4,9 - 105 119 119 100 86 86 87° 30' Bloccata
081205E - 200 200 4,9 - 105 119 119 100 86 86 87° 30' Standard
0342552 - 250 250 6,2 - 120 152 152 135 101 101 87° 30' Standard
0342591 - 250 250 6,2 - 120 152 152 135 101 101 87° 30' Standard
1343052 - 315 315 7,7 7.7 166 185 174 146 114 114 87° 30' Standard
1343091 - 315 315 7,7 7.7 166 185 174 146 114 114 87° 30' Standard
1344051 - 400 400 9,8 9.8 250 270 230 215 175 175 87° 30' Standard
1344052 - 400 400 9,8 9.8 250 270 230 215 175 175 87° 30' Standard
N345091 - 500 500 12,3 12.3 265 355 345 295 245 245 87° 30' Standard